KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TAŞIT TEKNOLOJİLERİ KULÜBÜ

TÜZÜĞÜ

MADDE 1-DAYANAK:

Bu tüzük Karabük Üniversitesi Senatosunun 15.01.2009 tarih ve 2009/02 sayılı kararıyla kabul edilen Öğrenci Kulüpleri Kuruluş ve işleyiş Yönergesi hükümleri çerçevesinde hazırlanmıştır.

Taşıt Teknolojileri Kulübü “Karabük Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Kuruluş ve işleyiş  Yönergesi” doğrultusunda kurulur ve faaliyette bulunur.

 

I. BÖLÜM

TANIM, AMAÇLAR, FAALİYETLER VE ÜYELİK

Tanım:

MADDE 2– Kulübün  adı Karabük Üniversitesi Taşıt Teknolojileri Kulübü’dür. Kulüp Karabük Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na  bağlıdır. Kulübün logosu aşağıdaki gibidir.

 

Genel Amaçlar:

MADDE  3-  

a) Öğrenci kulüpleri ; Karabük Üniversitesi öğrencilerinin bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerde bulunmalarını, bu tür etkinlikler ile akademik gelişmelerini desteklemelerini ve bilgi, yetenek ve ilgileri ölçüsünde kişisel potansiyellerini geliştirmeleri, kendisine güvenen sorumlu bireyler olarak yetişmelerini, üniversite içinde ve dışında üniversitenin kurumsal kimliğini ön plana çıkarmalarını amaçlar.

 

MADDE 4-Kulübün faaliyetleri aşağıda belirtilmiştir.

1-Karabük Üniversitesi altında taşıt teknolojileri ile ilgili seminerler düzenlemek.

2-Dİğer üniversitelerde gerçekleşen seminerlere ve çalıştaylara katılmak.

3-Ülkemizdeki taşıt fabrikaların teknik geziler düzenlemek

4-Ülkemizde bulunan müzelere geziler düzenlemek.

5-Taşıtlar ile ilgili projeler ve araştırmalar yapmak.

 

Üyelik:

MADDE 5-Kulüp asıl ve fahri olmak üzere iki ayrı statüde üye kabul edebilir.

Asıl Üyelik:

-Karabük Üniversitesi öğrencisi olmak.

-Kulüp tüzüğünü benimsemiş olmak.

-Üyelik formunu doldurmuş olmak ve yönetim kurulunca üyeliği onaylanmış olmak.

 

Fahri Üyelik

MADDE 6- Karabük Üniversitesi akademik ve idari personeli Kulüp Yönetim Kurulu kararı ile fahri üyeliğe kabul edilebilir.

Ayrıca Öğrenci Kulüplerine Üniversite dışından da fahri üye kabul edilebilir. Ancak kabul edilen Fahri üyeler yönetim ve denetim kurulunda görev alamaz ve genel kurulda oy kullanamaz.

Bir öğrenci birden fazla kulübe üye olabilir, ancak birden fazla kulübün yönetiminde ve denetiminde görev alamaz.

Üyeliğin Dondurulma Koşulları: (Her kulüp tarafından maddeler halinde belirtilecektir.)

a) Kulüp içerisinde ve dışarısında genel ahlak kurallarına aykırı, yakışıksız ve rahatsız edici davranışlarda bulunan ve görevini kötüye kullanan üyelerin üyeliği dondurulur.

b)Kulüp organizasyonlarında görevlerini yerine getirmeyen üyelerin üyelikleri dondurulur..

Üyeliğin Sona Ermesi:

MADDE 7-

a)Disiplin cezası alan ve herhangi bir nedenle ilişiği kesilen ve mezun olan öğrencilerin üyeliği düşer.

b)Kulüp amaçlarına aykırı hareket edenlerin,

c)Mazeretsiz olarak üst üste iki Genel Kurul Toplantısına katılmayanların üyelikleri yönetim kurulunun önerisi ve genel kurulun kararıyla sonlandırılır.

 

II. BÖLÜM

YÖNETİM VE İŞLEYİŞ

 

KULÜBÜN ORGANLARI

Genel Kurul

            MADDE 8-Genel kurul; kulüp’ün en yetkili karar organıdır. Bir öğrenim yılında en az iki kez, Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin en az yarısından bir fazlasının katılımı ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanmazsa ikinci toplantı ilk toplantının yapılacak olduğu tarihten bir hafta sonra çoğunluk aranmaksızın yapılır. Yönetim Kurulunun veya Denetim Kurulunun önerileri ya da üye sayısının en az 1/3’ünün yazılı isteğiyle toplanır. Olağan üstü toplantıya davette aynı şekilde yapılır.

MADDE 9-Genel Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:

a)      Genel kurul; kulübün tüzük ve yönetmeliğini onaylar, değişiklik önerilerini görüşüp karara bağlar.

a)      Öğrenim yılı başında etkinlik programlarını ve bütçe önerilerini onaylar.

b)      Öğrenim yılı sonunda ise kulübün Dönem Sonu Raporunu, gelir-gider çizelgesini ve denetleme kurulunun raporlarını inceler ve karara bağlar.

c)      Yönetim ve denetleme kurulu asil ve yedek üyelerini muhasip üyeyi ve topluluk başkanını seçer. Genel kurulda öğrenci kulübünün yönetim ve denetleme kurulları gizli oyla seçilir.

İlk genel kurul öğrenci kulüp’ünün kuruluşuna izin verildiği tarihten itibaren 15 gün içinde yapılmalıdır. Rektörlük gerek görürse genel kurulda gözlemci bulundurabilir.

Yönetim Kurulu

MADDE 10- Yönetim Kurulu ilk toplantısında başkan, başkan yardımcısı, muhasip üyeyi seçer. Başkan, topluluğun her türlü karar ve yürütme işinden sorumludur. Muhasip üye topluluğun tüm parasal işlerini yürütür ve gerekli belgeleri düzenli olarak tutar. Seçim sonuçlarını bir hafta içinde, tutanakla birlikte Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na iletir.Yönetim Kurulu en az 5 en çok 7 asil ile 3 yedek üyeden oluşur.

MADDE 11-Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a)      Yönetim kurulu; Başkanın sorumluluğunda, kulüp amaçlarının ve çalışma konularının gerçekleştirilmesini sağlar, Genel Kurul kararlarını uygular.

b)      Yasalarda ve kulüp tüzüğünde belirtilen görevlerini yerine getirir ve yetkilerini kullanır. Kulüp etkinliklerinde geçici olarak çalışmak isteyen diğer üniversite öğrencileri için akademik danışmanın bilgisi dahilinde Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na başvurur ve rektörlük onayını alır.

c)      Yönetim kurulu; kulüp’ün yapacağı etkinlikler için, kulüp akademik danışmanın bilgisi dâhilinde, başkanın yazılı başvurusu ile Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı kanalıyla rektörlükten izin alır.

d)     Çalışma raporunu en geç 20 Haziran’a kadar ve etkinlik programını her akademik yılbaşında, en geç 4 hafta içinde Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na verir.

e)      Genel Kurul toplantılarının gün, saat, yerini saptar. Olağan ve olağanüstü toplantıları bir hafta önceden duyurur.

f)       Kullanacakları yerler için Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı kanalıyla rektörlükten izin alır. Bu yerlerin kulüp amaçlarına uygun olarak  kullanımından ve denetlenmesinden yönetim kurulu sorumludur.

(Kullanacakları yerlerin kulüp amaçlarına uygun olarak  kullanımıyla ilgili düzenleme ve disiplin önlemleri her kulüp  tarafından aşağıda belirtilecektir.)

g)      Çalışma yan kurulları kurar ve bu yan kurulların çalışmalarını denetler.

h)      Genel Kurulda alınan kararları üyelere ve ilgili birimlere duyurur ve uygular.

Denetleme Kurulu

MADDE 12-Genel kurulda seçilen 3 asil ve 1 yedek üyeden oluşur. Bu kurul genel kurul adına denetleme görevi yapar.

 

MADDE 13-Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Kulüp’ün bütçe ve hesap işlemleri ile ilgili defter ve belgeleri her öğrenim dönemi sonunda inceler, sonuç ve önerilerini Yönetim Kuruluna bir raporla bildirir.

b) Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen bir sonraki öğrenim dönemine ilişkin programın ve bütçenin görüşüleceği toplantıda hazır bulunarak önerilerini bildirir.

c) Satın alınan eşyanın Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Taşınır Listesine kaydettirilmesini sağlar.

III. BÖLÜM

DİĞER HÜKÜMLER

Kulübün Feshi

MADDE 14 –Kulüp aşağıdaki hallerde feshedilir.

a)      Genel Kurulun kararı ile.

b)      Kulüp üye sayısının yönetim ve denetleme organlarını oluşturacak sayının altına düşmesi durumunda.

c)      Bir yıl içinde azami bir defa etkinlik gerçekleştirmemiş olması halinde.

d)     Zamanında kulüp etkinlik raporlarını, kulüp etkinlik planını, bütçesini, üye listelerini ve kulüp defterlerini tutmaması halinde.

 

MADDE 15 – Bu esaslarda hüküm bulunmayan hallerde “Karabük Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Kuruluş ve İşleyiş Yönergesi” hükümlerine başvurulacaktır.

 

IV. BÖLÜM

 

MADDE 16– Bu tüzük hükümlerini Karabük Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı yürütür.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

log in

reset password

Back to
log in